Velkommen i scriptoriet!

Der er brug for teologi – så langt kan de fleste teologer vel blive enige, både med sig selv og hinanden og måske også med Lukasevangeliet, if. hvilket Jesus siger: »Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det« (Luk 11,28).

Noget helt andet er, om der også er brug for Scriptorium theologiae. Strømmen af ligegyldig »information«, der aldrig bliver omsat til viden, er overvældende. »Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af«, siges det i Prædikerens Bog (Præd 12,12), og det samme gælder uden tvivl også, selvom mediet ikke er en bog, men en blog. Alligevel mener vi, at der er brug for et teologisk scriptorium.

Formålet med denne teologiske skrivestue er i al sin enkelhed at stille et sted til rådighed, hvor der kan skrives teologi. Som medie har bloggen flere fordele: Driften er i det store og hele gratis; der skal ikke leveres materiale, hvis der ikke er noget relevant at levere; og indholdet er let tilgængeligt for alle.

I forhold til et egentligt fagtidsskrift er der friere rammer med hensyn til genre og stil, og omvendt er der bedre plads end i indlæg i aviser og lignende. Vi lover på forhånd ikke noget om, hvor ofte eller hvor meget der vil blive skrevet; indlæggene vil blive udgivet, når de er klar, og de kan omhandle dagsaktuelle teologiske eller kirkelige spørgsmål såvel som evigt (u)aktuelle dogmatiske, religionsfilosofiske, etiske, praktisk-teologiske, eksegetiske eller kirkehistoriske områder, der trænger til at blive belyst. Undervejs vil der sikkert også dukke anmeldelser, prædikener og helt andre genrer op. Hvis et godt citat kalder på at blive anskueliggjort, eller en tekst med fordel kunne oversættes til dansk, er skrivestuen ligeledes til rådighed for disse formål.

Håbet er desuden, at vi med dette scriptorium kan give et bidrag til at bevare eller genoprette sammenhængen imellem teologiens discipliner, der er i alvorlig fare for at isolere sig helt fra hinanden. Kierkegaard-forskere forsker i Kierkegaard, og eksegeter nærstuderer (teorier om) bibeltekster, uden at de hver især har nogen anelse om, hvad de andre går og laver. Ved at lægge os fast på en bred, teologisk ubestemthed håber vi, at vi kan give et lille bidrag til at få udvekslet tanker og gode idéer på tværs af fagets søjler og kirkens mere eller mindre sekteriske retninger.

Vi sigter ligeledes bredt med hensyn til forfatterskare: Tanken er, at alle, der har lyst, og som evner at skrive ordentligt, skal have adgang til at gøre det, når blot det skrevne omhandler teologi og det, der ligner. Vi ønsker ikke, at bloggen skal ende med at være domineret af et bestemt politisk eller teologisk ståsted. Alle indlæg i Scriptorium theologiae fremstiller udelukkende forfatterens eller forfatternes synspunkt, og vi håber, at det vil lykkes at få mange forskellige standpunkter og indfaldsvinkler repræsenteret. Som ved enhver god frokostdiskussion er polemik tilladt, men saglighed en forudsætning. Her kan diskussionen fortsættes og fastholdes ud over frokostpausen. Velkommen i scriptoriet!

P.s.

Artiklen er optrykt i Post scriptum 2013, s. 3–4.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.